Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.22 Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

Tomislava Furčić dipl.iur.

PREUZMITE

Napomena: u nastavku se nalazi ogledni primjerak Etičkog kodeksa koji je nužno potrebno prilagoditi specifičnostima, potrebama i organizaciji svake pojedine škole

Na temelju članka 58. stavak 1. i članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te članka _____. Statuta Školski odbor, nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, na sjednici održanoj ____________ donosi

ETIČKI KODEKS

neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet etičkog kodeksa je

  • - urediti pravila primjerenog ponašanja neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti škole _______ (u daljnjem tekstu: Škola) utemeljene na Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, provedbenim propisima i pedagoškom standardu osnovnog/srednjeg školstva
  • - utvrditi opće etičke smjernice i postupke vezane uz njih
  • - upozoriti na dužnosti i obveze
  • - promicati etičke vrijednosti specifične za djelatnost Škole

Članak 2.

Etički kodeks odnosi se na svaku osobu koja sudjeluje u nastavnom procesu u Školi u bilo kojem obliku.

Članak 3.

Etički kodeks sadrži pravila ponašanja nastavnika i stručnih suradnika prema učenicima, roditeljima ili skrbnicima učenika, drugim građanima i u međusobnim odnosima.

Etički kodeks omogućuje roditeljima i skrbnicima te drugim građanima upoznavanje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nastavnika i stručnih suradnika.

TEMELJNA NAČELA

Članak 4.

  • - Načelo ostvarivanja ljudskih prava i poštivanja propisa i pravnog poretka Republike Hrvatske
  • - Škola donošenjem i provođenjem Etičkog kodeksa osigurava svakom radniku i učeniku i ostalim korisnicima usluga škole ostvarivanje svih ljudskih prava unutar Škole. Nastavnik i stručni suradnik trebaju poštovati pozitivne propise i pravni poredak Republike Hrvatske i svojim radom i ponašanjem omogućavati primjenu propisa prema svima u Školi pod jednakim uvjetima.
  • - Načelo poštovanja dostojanstva osobe
  • - Nastavnik i stručni suradnik treba poštovati dostojanstvo svih osoba s kojima je u doticaju prigodom obavljanja poslova.
  • - Načelo zabrane diskriminacije
  • - Zabranjeno je, u bilo kojem obliku i formi, izražavanje diskriminacije prema rasi ili etničkoj pripadnosti ili boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u građanskoj udruzi, obrazovanju, društvenom položaju, radnom mjestu bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: