danas je 13.7.2024

Input:

Nacrt Ugovora o radu

5.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

TVRTKA DRUŠTVA d.o.o., ULICA I KUĆNI BROJ, POŠTANSKI BROJ I GRAD, OIB: XXXXXXXXXXX, koje zastupa IME I PREZIME DIREKTORA, direktor društva (dalje u tekstu: “Poslodavac”)

IME I PREZIME, ULICA I KUĆNI BROJ, POŠTANSKI BROJ I GRAD, OIB: XXXXXXXXXXX, (dalje u tekstu: “Radnik”), sklopili su DATUM u GRADU ovaj UGOVOR O RADUNA NEODREĐENO VRIJEME

 

Članak 1.

(1) Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze na radu i u vezi s radom između Radnika i Poslodavca.

(2) Radnik će za Poslodavca obavljati poslove na radnom mjestu „NAZIV RADNOG MJESTA“, koje obuhvaća poslove kao što su, primjerice:

-KRATKI OPIS POSLOVA KOJE OBUHVAĆA OVO RADNO MJESTO,

te ostale poslove koji po svojoj naravi, organizaciji rada, te standardima i pravilima struke spadaju u njegov djelokrug rada, sve u skladu s nalozima Poslodavca koji će u obzir uzimati gore navedene elemente, stručnu spremu i druge relevantne okolnosti na strani Radnika.

(3) Radnik se obvezuje poslove obavljati osobno, po uputama i nalozima Poslodavca.

(4) Radnik se obvezuje postupati sukladno načelima savjesnosti i poštenja, te svakodobno štititi ugled Poslodavca.

(5) Radnik je dužan pažljivo čuvati opremu, isprave i druge stvari koje mu je Poslodavac stavio na raspolaganje, posebice stvari i opremu veće vrijednosti, o čemu će se kod primopredaje sačiniti zapisnik.

(6) Stvari iz stavka 5. ovog članka Radnik je dužan vratiti Poslodavcu ili osobi koju on odredi najkasnije na dan prestanka Ugovora o radu.

 

Članak 2.

(1) Primarno mjesto rada Radnika je u UPISATI GRAD U KOJEMU ĆE RADNIK RADITI.

(2) Radnik će po nalogu Poslodavca obavljati poslove i izvan mjesta rada iz prethodnog stavka, na različitim mjestima u Republici Hrvatskoj, a po potrebi će putovati i izvan teritorija Republike Hrvatske, sukladno nalogu Poslodavca.

 

Članak 3.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, počevši od UPISATI DATUM, kao prvog radnog dana Radnika.

 

Članak 4.

(1) Radnik će raditi u punom radnom vremenu od 40 (slovima: četrdeset) sati tjedno. O rasporedu radnog vremena odlučuje Poslodavac u skladu za zakonom.

(2) Povremeno i u skladu s potrebama organizacije rada, Poslodavac može od Radnika zahtijevati da radi ili putuje i u dane na koje ne bi inače radio prema važećem rasporedu radnog vremena.

(3) O preraspodjeli radnog vremena odlučuje Poslodavac.

(4) Radnik ima pravo na stanku od 30 (trideset) minuta svakog radnog dana, samo ako će u skladu s rasporedom koji odredi Poslodavac,