danas je 19.5.2024

Input:

Poslovnik o radu školske knjižnice

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.6 Poslovnik o radu školske knjižnice

Nives Baškiera magi.iur

PREUZMITE!

Na temelju odredbe članka ( broj članka) Statuta (ime škole), Školski odbor je na prijedlog ravnatelja , prof. (ime) na sjednici održanoj (datum) donio te usvojio

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o radu školske knjižnice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se položaj i rad školske knjižnice, te prava i dužnosti korisnika školske knjižnice u (puno ime škole) (u daljnjem tekstu: Škola).

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilnikom koriste se za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Školska knjižnica čuva, pohranjuje, nabavlja, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu koju posjeduje. Školska knjižnica je sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa škole.

Članak 3.

Zadaća je školske knjižnice unaprjeđivanje svih oblika i područja odgojnoobrazovnog procesa i rada škole:

 • - upoznavanje korisnika s različitim izvorima znanja i informacija, te poticanje na njihovo korištenje
 • - usvajanje informacijskih vještina, razvijanje kritičkog procjenjivanja u odabiru informacija
 • - upoznavanje korisnika s načinom rada knjižnice kao multimedijskog i informacijskog središta škole
 • - poticanje učenika i nastavnika na cjeloživotno učenje
 • - omogućavanje nastavnicima i stručnim suradnicima ostvarivanje nastavnog plana i programa te permanentno stručno usavršavanje
 • - omogućavanje učenicima ispunjenje obveza koje proizlaze iz nastavnog plana i programa škole

Članak 4.

Knjižnicu vodi stručni suradnik - školski knjižničar.

Djelatnost školskog knjižničara obuhvaća sljedeća područja rada :

 • - planiranje i programiranje rada školske knjižnice
 • - obavljanje stručno-knjižnične i informacijske djelatnosti
 • - sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima
 • - obavljanje poslova vezanih uz kulturnu i javnu djelatnost Škole
 • - suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim suradnicima, te s drugim djelatnicima škole i roditeljima učenika
 • - permanentno stručno usavršavanje i obavljanje drugih poslova određenih općim aktima Škole - suradnja s Matičnom službom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, drugim knjižnicama, nakladnicima, Agencijom za odgoj i obrazovanje RH i drugim ustanovama

Članak 5.

O ispravnoj primjeni odredaba ovoga Pravilnika skrbe ravnatelj i knjižničar.

KNJIŽNIČNI FOND

Članak 6.

Fond školske knjižnice sadrži:

 • - knjižnu građu (knjige, časopise i drugu tiskanu građu),
 • - knjižnu građu spomeničke