danas je 21.2.2024

Input:

Poslovnik o radu školskog odbora

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.4 Poslovnik o radu školskog odbora

Nives Baškiera magi.iur

PREUZMITE!

Temeljem članka (broj članka) Statuta (ime škole), Školski odbor (ime škole) na sjednici održanoj dana (datum) donio je

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Školskog odbora (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Školskog odbora (ime škole) (u daljnjem tekstu: Školski odbor), te prava i obveze članova Školskog odbora i drugih osoba u svezi s radom Školskog odbora.

Izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Odredbe Poslovnika o radu Školskog odbora obvezuju sve članove, radnike i druge osobe koje su nazočne sjednicama Školskom odboru.

Članak 3.

Sjednice Školskog odbora su javne.

Iznimno, kada se na sjednici Školskog odbora iznose ili razmatraju podaci koji prema zakonu ili općem aktu predstavljaju poslovnu, vojnu ili drugu tajnu, javnost je isključena.

Članak 4.

Predsjednik Školskog odbora, odnosno zamjenik predsjednika Školskog odbora brinu o primjeni odredbi ovog Poslovnika.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj Škole i sjednicom predsjedava do izbora predsjednika.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na osobni zahtjev, odnosno zahtjev većine od ukupnog broja članova Školskog odbora u slučaju bolesti te u slučaju povrede Ustava, Zakona, Statuta i Poslovnika o radu Školskog odbora.

Član Školskog odbora bit će razriješen članstva u Školskom odboru i prije isteka mandata:

  • - kada to sam zatraži,
  • - kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili ovim statutom,
  • - kada to zatraži prosvjetni inspektor,
  • - ako ponašanjem povrijedi ugled i obvezu koju obnaša,
  • - bez opravdanog razloga ne prisustvuje na ( ) uzastopne sjednice,
  • - ako mu kao učitelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos,
  • - ako djetetu člana imenovanog od Vijeća roditelja prestane status redovnog učenika Škole

Na sjednici Školskog odbora na kojoj se donosi odluka o razrješenju predsjednika, donosi se i odluka o izboru i imenovanju novog predsjednika Školskog odbora.

PRIPREMANJE I SAZIVANJE ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 6.

Sjednice Školskog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Školskog odbora.

Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.

U pripremanju sjednice uz predsjednika Školskog odbora sudjeluju ravnatelj i tajnik.

Članak 7.

Sjednice Školskog odbora sazivaju se i održavaju sukladno programu rada Školskog