Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Poslovnik o radu školskog odbora

26.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.4 Poslovnik o radu školskog odbora

Nives Baškiera magi.iur

PREUZMITE!

Temeljem članka (broj članka) Statuta (ime škole), Školski odbor (ime škole) na sjednici održanoj dana (datum) donio je

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Školskog odbora (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Školskog odbora (ime škole) (u daljnjem tekstu: Školski odbor), te prava i obveze članova Školskog odbora i drugih osoba u svezi s radom Školskog odbora.

Izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Odredbe Poslovnika o radu Školskog odbora obvezuju sve članove, radnike i druge osobe koje su nazočne sjednicama Školskom odboru.

Članak 3.

Sjednice Školskog odbora su javne.

Iznimno, kada se na sjednici Školskog odbora iznose ili razmatraju podaci koji prema zakonu ili općem aktu predstavljaju poslovnu, vojnu ili drugu tajnu, javnost je isključena.

Članak 4.

Predsjednik Školskog odbora, odnosno zamjenik predsjednika Školskog odbora brinu o primjeni odredbi ovog Poslovnika.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog odbora saziva ravnatelj Škole i sjednicom predsjedava do izbora predsjednika.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na osobni zahtjev, odnosno zahtjev većine od ukupnog broja članova Školskog odbora u slučaju bolesti te u slučaju povrede Ustava, Zakona, Statuta i Poslovnika o radu Školskog odbora.

Član Školskog odbora bit će razriješen članstva u Školskom odboru i prije isteka mandata:

  • - kada to sam zatraži,
  • - kada Školski odbor utvrdi da član ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili ovim statutom,
  • - kada to zatraži prosvjetni inspektor,
  • - ako ponašanjem povrijedi ugled i obvezu koju obnaša,
  • - bez opravdanog razloga ne prisustvuje na ( ) uzastopne sjednice,
  • - ako mu kao učitelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos,
  • - ako djetetu člana imenovanog od Vijeća roditelja prestane status redovnog učenika Škole

Na sjednici Školskog odbora na kojoj se donosi odluka o razrješenju predsjednika, donosi se i odluka o izboru i imenovanju novog predsjednika Školskog odbora.

PRIPREMANJE I SAZIVANJE ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 6.

Sjednice Školskog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Školskog odbora, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Školskog odbora.

Prijedlog za sazivanje može dati svaki član Školskog odbora.

U pripremanju sjednice uz predsjednika Školskog odbora sudjeluju ravnatelj i tajnik.

Članak 7.

Sjednice Školskog odbora sazivaju se i održavaju sukladno programu rada Školskog odbora koji je utvrđen Godišnjim planom i programom rada škole i prema potrebi u prostorijama Škole.

Članak 8.

Sjednice Školskog odbora zakazuju se pisanim pozivom ili putem elektroničke pošte koji obvezno sadrži: dan, sat i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, naznaku osobe koja se poziva. Uz poziv se dostavljaju i materijali uz pojedine točke dnevnog reda, ukoliko takvi materijali postoje.

U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem ili elektronskim putem (elektronička sjednica ).

Članak 9.

Poziv se, u pravilu, dostavlja članovima Školskog odbora i drugim radnicima najkasnije ( staviti broj dana, dovoljno tri dana) dana prije održavanja sjednice. Izuzetno, u hitnim slučajevima predsjednik Školskog odbora može sazvati sjednicu i u kraćem roku od ( ) dana. Poziv se dostavlja na mjesto rada, e- mail adresu člana Školskog odbora i na drugi dogovoreni način.

Poziv se oglašava i na oglasnoj ploči škole.

Članak 10.

Predsjednik Školskog odbora može na sjednicu pozvati pojedine radnike, radi davanja stručnog mišljenja i tumačenja pojedinih pitanja koja su na dnevnom redu sjednice.

Pozvani radnik je dužan odazvati se pozivu i biti nazočan sjednici.

Članak 11.

Ukoliko bi nastupio prekid sjednice Školskog odbora iz bilo kojeg razloga, predsjednik Školskog odbora usmeno obavještava nazočne o danu i satu održavanja nastavka sjednice, bez obveze ponovnog pisanog zakazivanja sjednice.

O nastavku sjednice oglašava se obavijest na oglasnoj ploči.

TIJEK SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Članak 12.

Predsjednik Školskog odbora otvara sjednicu i utvrđuje da li je nazočna natpolovična većina članova Školskog odbora za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka.

Broj članova Školskog odbora, potrebnih za pravovaljano odlučivanje utvrđuje se i tijekom sjednice, te u slučaju da su pojedini članovi Školskog odbora napustili sjednicu, sjednica se prekida.

Članak 13.

Osim u slučaju isključenja javnosti utvrđenom u članku 3. stavak 2. ovog Poslovnika, Školski odbora može većinom glasova svih članova odlučiti da se za pojedini dio sjednice javnost isključi. Odluka o isključenju javnosti unosi se u zapisnik po diktatu predsjednika Školskog odbora.

Članak 14.

Sjednica započinje utvrđivanjem dnevnog reda.

Dnevni red sjednice priprema i predlaže predsjednik Školskog odbora. Predsjednik Školskog odbora dužan je u prijedlog dnevnog reda unijeti sve prijedloge dostavljene do dana sazivanja sjednice Školskog odbora.

Iznimno, prijedlog dnevnog reda može se dopuniti i na samoj sjednici, uz obrazloženje prijedloga koje daje predlagatelj. Predloženi dnevni red je usvojen ako se za njega izjasnila većina nazočnih članova Školskog odbora.

Članak 15.

Nakon utvrđenog dnevnog reda pristupa se verifikaciji (potvrđivanju) zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora.

Svaki član Školskog

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: