Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Poslovnik o radu školskog vijeća

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.5 Poslovnik o radu školskog vijeća

Nives Baškiera magi.iur

PREUZMITE!

Na temelju članka ( ). Statuta (ime škole), Školski odbor na sjednici održanoj dana godine donio je

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG VIJEĆA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Školskog vijeća (učiteljskog vijeća, razrednog vijeća, vijeća roditelja i vijeća učenika) (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Školskog vijeća (ime škole) (u daljnjem tekstu: Školsko vijeće), te prava i obveza članova Školskog vijeća i drugih osoba u svezi s radom Školskog vijeća.

Izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Odredbe Poslovnika o radu Školskog vijeća obvezuju sve članove, radnike i druge osobe koje su nazočne sjednicama Školskog vijeća.

Članak 3.

Vijeća rade na sjednicama.

Uz članove vijeća na sjednicama mogu biti prisutne i druge osobe koje su pozvane na sjednicu.

Sjednice Školskog vijeća su javne.

Iznimno, kada se na sjednici Školskog vijeća iznose ili razmatraju podaci koji prema zakonu ili općem aktu predstavljaju poslovnu, vojnu ili drugu tajnu, javnost je isključena.

Članak 4.

Predsjednik Školskog vijeća, odnosno zamjenik predsjednika Školskog vijeća brinu o primjeni odredbi ovog Poslovnika.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu novoizabranog Školskog vijeća saziva ravnatelj Škole i sjednicom predsjedava do izbora predsjednika.

PRIPREMANJE I SAZIVANJE ŠKOLSKOG VIJEĆA

Članak 6.

Sjednicu nastavničkog, razrednog i stručnih vijeća saziva predsjednik vijeća, a u slučaju spriječenosti, njegov zamjenik.

Sjednicu Vijeća učenika saziva voditelj vijeća učenika u suradnji s predsjednikom vijeća učenika.

Sjednicu Vijeća roditelja saziva predsjednik u suradnji s ravnateljem.

Svi nastavnici obvezni su prisustvovati sjednicama školskih vijeća.

Nastavnici su o eventualnoj nemogućnosti i razlozima nedolaska na sjednicu obvezni elektronskim putem ili usmeno obavijestiti pozivatelja.

Sjednicama Vijeća, osim njegovih članova, mogu biti nazočne i druge osobe koje prema potrebi pozove predsjedavatelj sjednice.

Članak 7.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član vijeća.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to traži 1/3 članova vijeća ili ravnatelj kada nije sazivatelj sjednice.

Ako predsjednik ne izvrši obvezu iz stavka 2. ovoga članka, a radi se o zakonitosti rada Škole, sjednicu vijeća ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 8.

Poziv o održavanju sjednice, članovima nastavničkog vijeća, razrednog i stručnih vijeća dostavlja se elektronskim putem, kao i putem oglasne ploče Škole.

O održavanju sjednice, članovi vijeća roditelja obavještavaju se elektronskim putem ili dostavom pisanog poziva.

O održavanju sjednice, članovi vijeća učenika obavještavaju se putem oglasne knjige i oglasne ploče Škole.

Članak 9.

Materijale na sjednici obrazlaže osoba koja je materijal pripremila, odnosno na koju se materijal odnosi.

Članak 10.

Predsjednik Školskog vijeća može na sjednicu pozvati pojedine radnike, radi davanja stručnog mišljenja i tumačenja pojedinih pitanja koja su na dnevnom redu sjednice.

Pozvani radnik je dužan odazvati se pozivu i biti nazočan sjednici.

Članak 11.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: