danas je 19.5.2024

Input:

Pravilnik o kućnom redu

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.20 Pravilnik o kućnom redu

Tomislava Furčić dipl.iur.

PREUZMITE

Napomena: u nastavku se nalazi ogledni primjerak Pravilnika o kućnom redu koji je nužno potrebno prilagoditi specifičnostima, potrebama i organizaciji svake pojedine škole

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbi članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članaka ______. Statuta ________ škole __________, Školski odbor na sjednici održanoj dana ____________ donio je sljedeći

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se kućni red _______ škole _________ (u daljnjem tekstu: "Škola").

ili

Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se kućni red _______ škole _________ (u daljnjem tekstu: "Škola") i to:

 • vrijeme dolaska i odlaska s posla zaposlenika Škole,

 • nazočnost zaposlenika u Školi nakon završetka radnog vremena,

 • prava i dužnosti učenika u Školi,

 • dežurstvo,

 • prava i odgovornosti vezano za upotrebu školske imovine,

 • kršenje kućnog reda,

 • ostala pitanja vezan za održavanje kućnog reda.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika se odnose na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorima.

Odredbe Pravilnika provode se sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisima donesenim na temelju Zakona, Statuta Škole, Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u školi i ostalim provedbenim propisima kojima se regulira život i rad u srednjoj školi.

Članak 3.

Zaposlenici i učenici Škole, roditelji ili skrbnici, građani i druge stranke imaju pravo upoznati se s odredbama ovog Pravilnika.

S odredbama ovog Pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike, a Ravnatelj je dužan upoznati Vijeće učenika, Vijeće roditelja i Nastavničko vijeće.

Ovaj Pravilnik se ističe na oglasnoj ploči u Školi.

Članak 4.

U prostoru Škole je zabranjeno:

 • pušenje u prostorijama i dvorištu Škole

 • promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja

 • nošenje oružja, sredstava, opreme i uređaja koji mogu ugroziti život učenika

 • pisanje po zidovima i inventaru škole

 • bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i slično

 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava

 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja za novac

 • unošenje medija i tiskovina neprimjerenog sadržaja

 • vrijeđanje

 • nasilničko ponašanje

 • dovoditi u školu strane osobe bez odobrenja ravnatelja

 • dovoditi životinje u prostorije i dvorište škole

Članak 5.

Škola je otvorena od ______ do ________.

Redovita nastava je organizirana u dvije smjene.

U jutarnjoj smjeni nastava počinje u ______ i završava u ______.

U popodnevnoj smjeni nastava počinje u _____ i završava u _____.

Izvannastavne aktivnosti se organiziraju od _______ do ________.

Zaposlenici Škole su dužni na posao dolaziti i odlaziti prema rasporedu radnog vremena. Evidenciju nazočnosti na radu određuje ravnatelj u skladu s Pravilnikom o evidencijama radnog vremena zaposlenika.

DOLAZAK NA POSAO I ODLAZAK S POSLA

Članak 6.

Zaposlenik Škole dužan je dolaziti na posao i odlaziti s posla u vrijeme utvrđeno odlukom ravnatelja o rasporedu radnog vremena.

Zaposlenik je dužan dolaziti na posao primjereno odjeven.

U slučaju spriječenosti dolaska na rad zaposlenik je dužan obavijestiti ravnatelja ili nadležnu osobu o razlozima spriječenosti najkasnije u roku 24 sata od njihovog nastanka, osim ako to ne može učiniti iz objektivnih razloga.

Ako zaposlenik Škole učestalo zakašnjava na posao ili ranije odlazi s posla odnosno postupi suprotno stavku 2. ovoga članka, čini lakšu povredu radne dužnosti.

Članak 7.

Zaposlenik odlazi s posla po isteku radnog vremena odnosno nakon primopredaje posla drugom zaposleniku u slučaju smjenskog rada ili dežurstva.

Zaposlenik može raditi odnosno biti nazočan u Školi