danas je 21.2.2024

Input:

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

10.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Članak 1.

Vrijednost poduzeća, oduzetog prijaš­njem vlasniku, jest zbroj vrijednosti pojedinih nekretnina, uk­ljučujući i poslovni prostor, koje su činile imovinu poduzeća u vrijeme oduzima­nja, sukladno članku 45. stavak 2. Zakona o naknadi.

Članak 2.

Vrijednost pojedine nekretnine je vrijednost utvrđena u postupku dava­nja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća uma­njena za vrijednost ulaga­nja u tu nekretninu u razdob­lju od oduzima­nja poduzeća do dava­nja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća, prema formuli:

Vn = Sv–U

gdje je

Vn = vrijednost

Sv = vrijednost nekretnine u vrijeme dava­nja suglasnosti na pretvorbu društvenog poduzeća

U = ulaga­nja u nekretninu u razdob­lju od oduzima­nja do dava­nja suglasnosti na pretvorbu društvenog poduzeća.

Članak 3.

Visina ulaga­nja u oduzetu nekretninu utvrđuje se primjenom metoda koje su korištene u postupku dava­nja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu društvenog poduzeća, sukladno Uputama za provedbu članka 11. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 26/91).

 

Članak 4.

Pri određiva­nju visine ulaga­nja u oduzetu nekretninu koristit će se podaci i utvrđene vrijednosti iz elaborata o procjeni vrijednosti poduzeća.

Članak 5.

Nekretninu, koja je činila dio imovine oduzetog poduzeća, a nije procije­njena kao dio društvenog kapitala u postupku pretvorbe društvenih poduzeća, sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine« br. 19/91, 83/92, 84/92, 94/93, 2/94, 9/95, 21/96, da­lje: Zakon o