danas je 21.2.2024

Input:

Pravilnik o radnom vremenu zdravstvene ustanove

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.2 Pravilnik o radnom vremenu zdravstvene ustanove

Kristian Plazonić dipl iur.

PREUZMITE!

___________________ DOM ZDRAVLJA _________

PRAVILNIK O RADNOM VREMENU

__________ 2022.god.

Na temelju članka 58. i 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti("Narodne novine" br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.), članka 26. i 27. Zakona o radu (“Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17., dalje: ZOR) članka 26. i 27. Zakona o radu (“Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17., dalje: ZOR) i članka ___. Statuta ___________ Doma zdravlja ____ (u nastavku: Dom zdravlja), Upravno vijeće ___________ Doma zdravlja ____, na svojoj ___. redovnoj sjednici održanoj dana 23. srpnja 2022. godine donosi:

PRAVILNIK O RADNOM VREMENU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: Pravilnik ) uređuju se početak, završetak i raspored radnog vremena Doma zdravlja.

Svi oblici rada koje radnik obavlja moraju biti evidentirani u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Članak 2.

Pojmovno određenje

Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.

Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu na kojem se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac.

Vrijeme pripravnosti i visina naknade uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.

Vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca smatra se radnim vremenom, neovisno o tome obavlja li ih u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik.

II. RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 3.

Početak i završetak radnog vremena u Domu zdravlja, kao i preraspodjelu radnog vremena kada se za to ukaže potreba određuje ravnatelj Doma zdravlja.

Članak 4.

Raspored radnog vremena od 40 sati tjedno, odnosno odgovarajućeg ukupnog mjesečnog fonda sati u Domu zdravlja mora biti utvrđen