danas je 13.7.2024

Input:

Pravilnik o radu Ustanove

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Pravilnik o radu Ustanove

Kristian Plazonić dipl iur.

PREUZMITE!

___________________ BOLNICA _________

PRAVILNIK O RADU

__________, __________ 2022.god.

Na temelju članka 58. i 72. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.), članka 26. i 27. Zakona o radu (“Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17., dalje: ZOR) i članka ___. Statuta ___________ bolnice ____ (u nastavku: Bolnica), Upravno vijeće ___________ bolnice ____, na svojoj ___. redovnoj sjednici održanoj dana 11. srpnja 2018. godine donosi:

PRAVILNIK O RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o radu, (u daljnjem tekstu: Pravilnik ) uređuju se prava i obveze iz radnog odnosa za koje je to zakonom propisano.

Članak 2.

Organizacija rada i sistematizacija poslova u Bolnici, te plaće, dodaci na plaće i druga materijalna prava radnika uređuju se posebnim pravilnicima.

Pravilnici iz stavka 1. ovoga članka zajedno s odredbama ovoga Pravilnika osnova su za utvrđivanje uglavaka Ugovora o radu za pojedinog radnika.

Članak 3.

Prije stupanja na rad radnik se mora upoznati s odredbama ovog Pravilnika.

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Ugovorom o radu sporazumom Radničkog vjeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.

Članak 4.

Radnik je obvezan savjesno i marljivo obavljati poslove za koje je sklopio ugovor o radu, usavršavati svoje znanje i radne vještine, štititi poslovne interese poslodavca i pridržavati se strukovnih i stegovnih pravila koja proizlaze iz organizacije posla i pravila struke.

II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

Članak 5.

Radni se odnos zasniva Ugovorom o radu .

Ugovor o radu može sklopiti osoba koja pored uvjeta utvrđenih zakonom ispunjava i posebne uvjete.

Kao posebni uvjet u skladu s Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova utvrđuju se

  • - stručna sprema
  • - posebna znanja, sposobnosti i ispiti
  • - radno iskustvo
  • - godine života
  • - posebna zdravstvena sposobnost

Članak 6.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

U skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom u djelatnosti zdravstva radni se odnos može zasnivati i na određeno vrijeme.

Članak 7.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi Ravnatelj .

Ugovor o radu s pojedinim radnikom sklapa Ravnatelj Bolnice, odnosno osoba koju Ravnatelj ovlasti.

Prava i obveze poslodavca i radnika iz ugovora o radu, zakona i drugih općih akata ostavaruju se od dana kada je radnik počeo raditi.

III. ZAŠTITA ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI RADNIKA

Članak 8.

Bolnica je obvezna osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika na radu, a osobito održavati uređaje i opremu, mjesto rada i pristup mjestu rada, primjeniti mjere zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, spriječavati opasnost na radu, obavještavati radnike o opasnostima na radu i osposobljavati ih za rad na siguran način.

Svaki radnik odgovoran je za vlastitu sigurnost i zdravlje, kao i sigurnost i zdravlje ostalih radnika na koje utječu njegovi postupci na poslu.

Radnik je obavezan pravilno upotrebljavati sredstva rada i osobnu zaštitnu opremu i odmah obavijestiti poslodavca o mogućoj opasnosti.

Članak 9.

Bolnica će kao voditelj obrade od radnika prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama osobne podatke utvrđene propisima o evidenciji u oblasti rada, te podatke radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, a osobito:

  • - za obračun poreza iz dohotka i određivanje osobnih odbitaka,
  • - podatke o školovanju,
  • - zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti
  • - i podatke vezene za zaštitu majčinstva.

Radnici su obvezni dostavljati utvrđene podatke iz stavka 1. ovog članka.

Bolnica će kao voditelj obrade obrađivati osobne podatke radnika samo uz uvjete određene Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", br.42/18.) i posebnim zakonima.

Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka Bolnica će urediti postupak zaštite, nadzora, prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka.

Članak 10.

Ravnatelj imenuje osobu, koja je ovlaštena za prikupljanje, korištenje i dostavljanje podataka trećim osobama.

Članak 11.

Prije sklapanja ugovora o radu, radnik se za poslove s posebnim uvjetima rada mora uputiti na liječnički pregled.

Za ostale poslove radnik se može uputiti na liječnički pregled u svrhu utvrđivanja opće zdravstvene i psihofizičke sposobnosti s tim da troškove pregleda snosi poslodavac.

IV. PROVJERAVANJE STRUČNIH I RADNIH SPOSOBNOSTI RADNIKA I PROBNI RAD

Stručne i radne sposobnosti

Članak 12.

Stručne i radne sposobnosti radnika za pojedine poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova mogu se provjeravati prije sklapanja ugovora o radu (prethodno provjeravanje) i putem probnog rada.

Članak 13.

Prethodno provjeravanje obavlja se intervjuom,testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, ovisno o vrsti poslova koje radnik treba obavljati u radnom odnosu.

Probni rad

Članak 14.

Tijekom probnog rada radnik obavlja one poslove za koje sklopi ugovor o radu i to u opsegu i trajanju neophodnom da se utvrde i ocijene njegove stručne sposobnosti.

Članak 15.

Trajanje probnog rada određuje se ugovorm o radu, time da on može trajati najduže šest (6) mjeseci.

Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok je najmanje 7 dana.

Članak 16.

Provjeravanje i ocjenu stručnih i radnih sposobnosti radnika za vrijeme probnog rada provodi neposredni voditelj organizacijske jedince u kojoj radnik radi ili druga osoba, odnosno povjerenstvo koje Ravnatelj ovlasti.

V. OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA ZA SAMOSTALAN RAD

Članak 17.

Pripravnicima se smatraju radnici koji su, po završenom stručnom obrazovanju, prvi put zasnovali radni odnos radi njihovog osposobljavanja za samostalan rad u zanimanju za koje su se školovali.

Članak 18.

Provođenje pripravničkog staža zdravstvenih radnika, način osposobljavanja pripravnika za samostalan