Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća

26.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.16 Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća

Tomislava Furčić dipl. iur.

PREUZMITE!

Primjer Zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća 
Napomena:ovaj primjer nije konačan, isti predstavlja isključivo i jedino ogledni primjerak koji se može koristiti kao podloga za izradu konačnog teksta. 

ZAPISNIK

sa ______ sjednice Općinskog vijeća Općine ________

održane dana ______________

Početak sjednice: _________ sati.

Prisutni vijećnici:

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

Odsutni vijećnici:

1. _____________ (opravdao/la izostanak; nije opravdao/la izostanak)

2. _____________ (opravdao/la izostanak; nije opravdao/la izostanak)

Sjednici prisustvuje(u):

1. _____________ u svojstvu ____________

2. _____________ u svojstvu ____________

Zapisničar: ________________

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je prisutno _______ vijećnika od ukupno _______ vijećnika, te da će sve odluke koje donese Općinsko vijeće biti pravovaljane.

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2) Aktualni sat

3) Usvajanje Izvješća o _______________

4) Donošenje Odluke o _________________

5) Donošenje Odluke o _________________

6) Razno

Vijećnik __________ predlaže dopunu dnevnog reda sa slijedećom točkom:

- Donošenje Odluke o _________________

Predsjednik Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje.

S obzirom na dopunu predloženog dnevnog reda, isti je usvojen ______ glasova „za”. ______ glasova „protiv”, _____ glasova „suzdržan”, te se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice održane ________

2) Aktualni sat

3) Usvajanje Izvješća o _______________

4) Donošenje Odluke o _________________

5) Donošenje Odluke o _________________

6) Donošenje Odluke o _________________

7) Razno

Ad.1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice održane _________.

Daje se na raspravu ova točka dnevnog reda.

Nitko se nije javio za raspravu.

Prelazi se na glasanje.

Utvrđuje se da je ova točka dnevnog reda usvojena sa ______ glasova „za”. ______ glasova „protiv”, _____ glasova „suzdržan”

Utvrđuje se da je donesena slijedeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice održane ___________.

Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad.2.) Aktualni sat.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: