Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Menadžerski ugovor

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.43 Primjeri ugovora – Menadžerski ugovor

Skupina autora

PREUZMITE


FUTUR d.d. iz _________________, ul. _________________, kbr. _________________ , OIB: , zastupano po predsjedniku uprave _________________, , kao Društvo, _________________, (u daljnjem tekstu: Društvo), s jedne strane,

i

Ante Antić iz _________________, ul. _________________, kbr. _________________, OIB: , _________________, kao menadžer_________________,

(u daljnjem tekstu: menadžer), s druge strane,

sklopili su u _________________ dana _________________ godine ovaj

MENADŽERSKI UGOVOR

Članak 1.
Predmet ugovora

Ovim se ugovorom u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva, autonomnim aktima Društva, utvrđuje da je menadžer, temeljem odluke Nadzornog odbora društva br. 999-NO-34, od 10. travnja 2018. godine, koja je konstitutivni dio ovog ugovora, imenovan članom uprave Društva na mandat od 5 godina.

Članak 2.
Prava i dužnosti menadžera

 1. U skladu s čl. 1 i naknada.
 2. Menadžer je u svojstvu člana uprave Društva ovlašten zastupati Društvo samostalno i neograničeno, te je prema tome odgovoran za zakonit i pravilan rad Društva, kao i za istinitost i pravilnost dokumentacije Društva.
 3. Menadžer neograničeno materijalno odgovara Društvu za stvarnu štetu i izmaklu dobit koju je Društvo pretrpilo uslijed nezakonitog ponašanja Menadžera, osim ako je Menadžer nezakonito postupao izvršavajući izrični pisani nalog Skupštine Društva.
 4. Menadžer se obvezuje da će redovito izvještavati Nadzorni odbor Društva o tijeku poslovanja i financijskom stanju Društva, te će u sklopu istog podnositi redovita tromjesečna izvješća o postignutim poslovnim rezultatima Društva i stanju na tržištu.
 5. U osiguravanju prava i obveza koje proizlaze iz njegove dužnosti menadžer će raditi u punom radnom vremenu u mjestu sjedišta Društva, a po potrebi i izvan sjedišta i redovnog radnog vremena ako poslovne aktivnosti Društva to zahtijevaju.
 6. Menadžer je obvezan voditi i nadzirati poslovanje Društva u okviru svojih ovlasti, uzimajući u obzir interese Društva i volju Društva izraženu kroz organe upravljanja Društva.
 7. Menadžer je obvezan postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i držati se pravila i običaja poslovnog morala.
 8. Menadžer je obvezan osobno obavljati povjerene mu poslove, osim ukoliko iz prirode posla ili poslovanja Društva ne proizlazi drugačije.
 9. Menadžer je obvezan Skupštini Društva i Nadzornom odboru Društva podnositi godišnje odnosno, periodično izvješće o uspjehu s kojim je Društvo poslovalo u dijelu koji se tiču ovlasti i poslova koje obavlja Menadžer.
 10. Periodično izvješće je Menadžer obvezan podnijeti ukoliko je takvo izvješće zatražila Skupština Društva i Nadzorni odbor Društva, uz rok od jedan mjesec za izradu takvog izvješća.
 11. Menadžer je obvezan u svakom izvješću istinito i cjelovito prikazati stanje Društva u obračunskom razdoblju i trenutku zaključenja izvješća u okviru ovlasti i poslova koje obavlja Menadžer.
 12. Menadžer je obvezan, na poziv Skupštine Društva i Nadzornog odbora društva, dostaviti svu potrebitu dokumentaciju kojom se dopunjuju ili na kojoj se zasnivaju podaci u izvješću, a uz slijedeće uvjete pod kojim se isti mogu zatražiti: a) Menadžeru mora biti ostavljen razuman rok za izradbu i dostavu traženih dokumenata; b) izrada i dostava dokumenata ne smije bitno ugrožavati ili onemogućavati Menadžera u radu. U suprotnom, Menadžer ne odgovara za negativne posljedice njegove nemogućnosti rada u Društvu;
 13. Menadžer je obvezan, na poziv Skupštine Društva i Uprave Društva, pružiti dokaze o vjerodostojnosti pojedinog ili svih dokumenata na kojim se zasnivaju podaci u izvješću odnosno iskaza koji se u izvješću navode.

Članak 3.
Plaća menadžera

 1. Za ostvarenje obveza preuzetih ovim Ugovorom, Društvo će menadžeru isplaćivati bruto plaću u iznosu od 55.000,00 (pedesetpettisuća) kn. Plaća će se isplaćivati mjesečno.
 2. Visina i način isplate plaće smatraju se poslovnom tajnom.

Članak 4.
Naknada troškova

Menadžer ima pravo na naknadu sljedećih troškova:

 • - poslovne reprezentacije,
 • - službenih putovanja u zemlji i inozemstvu,
 • - članarine u stručnim udruženjima,
 • - domaće i strane literature,
 • - posjeta stručnim sajmovima i izložbama u trajanju od 20 dana u tijeku kalendarske godine,
 • - usavršavanja stranih jezika i drugih oblika usavršavanja.

Članak 5.
Nagrada za rad

 • - Osim osnovne plaće utvrđene odredbama u članku 3. ovog Ugovora menadžer ima pravo na nagradu za postignute rezultate rada kroz sudjelovanju u dobitku Društva, prema kriterijima iz odluke Društva o poslovnoj politici za tekuće razdoblje.
 • - Isplatu nagrade iz st. 1. ovog članka Društvo će izvršiti menadžeru po analizi prošlogodišnjeg obračuna najkasnije do 1. srpnja tekuće godine, u visini koju odredi Društvo prema procijenjenom udjelu menadžera u dobitku protekle godine, ali nikada ne manje od 3,5 % od svote iskazanog dobitka.
 • - Svota iz stavka 2. ovog članka smatra se bruto svotom koja se isplaćuje kao redovna plaća na teret troškova plaća.

Članak 6.
Primanje menadžera

 • - U skladu s odredbom čl. 247 primanja menadžera.
 • - U slučaju da se naknadno utvrdi da do pogoršanja iz st. 1. ovog članka nije došlo krivnjom menadžera razlika između ugovorenih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: