danas je 13.7.2024

Input:

Primjeri ugovora - Menadžerski ugovor

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.43 Primjeri ugovora – Menadžerski ugovor

Skupina autora

PREUZMITE


FUTUR d.d. iz _________________, ul. _________________, kbr. _________________ , OIB: , zastupano po predsjedniku uprave _________________, , kao Društvo, _________________, (u daljnjem tekstu: Društvo), s jedne strane,

i

Ante Antić iz _________________, ul. _________________, kbr. _________________, OIB: , _________________, kao menadžer_________________,

(u daljnjem tekstu: menadžer), s druge strane,

sklopili su u _________________ dana _________________ godine ovaj

MENADŽERSKI UGOVOR

Članak 1.
Predmet ugovora

Ovim se ugovorom u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva, autonomnim aktima Društva, utvrđuje da je menadžer, temeljem odluke Nadzornog odbora društva br. 999-NO-34, od 10. travnja 2018. godine, koja je konstitutivni dio ovog ugovora, imenovan članom uprave Društva na mandat od 5 godina.

Članak 2.
Prava i dužnosti menadžera

  1. U skladu s čl. 1 i naknada.
  2. Menadžer je u svojstvu člana uprave Društva ovlašten zastupati Društvo samostalno i neograničeno, te je prema tome odgovoran za zakonit i pravilan rad Društva, kao i za istinitost i pravilnost dokumentacije Društva.
  3. Menadžer neograničeno materijalno odgovara Društvu za stvarnu štetu i izmaklu dobit koju je Društvo pretrpilo uslijed nezakonitog ponašanja Menadžera, osim ako je Menadžer nezakonito postupao izvršavajući izrični pisani nalog Skupštine Društva.
  4. Menadžer se obvezuje da će redovito izvještavati Nadzorni odbor Društva o tijeku poslovanja i financijskom stanju Društva, te će u sklopu istog podnositi redovita tromjesečna izvješća o postignutim poslovnim rezultatima Društva i stanju na tržištu.
  5. U osiguravanju prava i obveza koje proizlaze iz njegove dužnosti menadžer će raditi u punom radnom vremenu u mjestu sjedišta Društva, a po potrebi i izvan sjedišta i redovnog radnog vremena ako poslovne aktivnosti Društva to zahtijevaju.
  6. Menadžer je obvezan voditi i nadzirati poslovanje Društva u okviru svojih ovlasti, uzimajući u obzir interese Društva i volju Društva izraženu kroz organe upravljanja Društva.
  7. Menadžer je obvezan postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i držati se pravila i običaja poslovnog morala.
  8. Menadžer je obvezan osobno obavljati povjerene mu poslove, osim ukoliko iz prirode posla ili poslovanja Društva ne proizlazi drugačije.
  9. Menadžer je obvezan Skupštini Društva i Nadzornom odboru Društva podnositi godišnje odnosno, periodično izvješće o uspjehu s kojim je Društvo poslovalo u dijelu koji se tiču ovlasti i poslova koje