Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o zakupu poslovnog prostora

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.21 Primjeri ugovora – Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Skupina autora

PREUZMITE


(Ime i prezime/tvrtka) iz ____________________, ul. ____________________, OIB____________________, kao zakupodavac, 
(u nastavku teksta: zakupodavac), s jedne strane,

i

(Ime i prezime/tvrtka) iz ____________________, ul. ____________________, OIB , kao zakupnik, 
(u nastavku teksta: zakupnik), s druge strane,

zaključuju sljedeće

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Zakupodavac ovim ugovorom daje zakupcu u zakup, a zakupnik prima u zakup poslovni prostor.

Poslovni prostor se nalazi u ____________________ u zgradi upisanoj u z. k. u. ______ k. o. ____________________, koja je isključivo vlasništvo zakupodavca.

Ukupna površina poslovnog prostora je ____________________ kvadratnih metara od kojih skladišnom prostoru pripada ____________________ kvadratnih metara.

Napomena: poslovni prostor se preporuča što preciznije opisati na način kako je isti upisan u zemljišne knjige. Ukoliko je predmet najma određena oprema onda u ugovoru i to treba biti precizirano ili može biti navedeno da popis opreme prileži ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Zakupnik će u poslovnom prostoru obavljati ugostiteljsku djelatnost.

U slučaju da zakupnik poslovni prostor upotrebljava za obavljanje poslovnih djelatnosti koje nisu određene u smislu prethodnog stavka ovog članka, zakupodavac ima pravo jednostranog raskida ovog Ugovora jednostranom izjavom zakupodavca koju je zakupodavac obvezan dati preporučenim pismenom na adresu zakupnika iz ovog Ugovora.

Zakupnik će zakupljeni prostor koristiti u skladu sa svojom djelatnošću i brinuti se o njemu kao dobar gospodarstvenik. Sve predviđene prepravke i preuređenje zakupljenog prostora obavlja zakupnik na vlastiti trošak uz prethodnu suglasnost zakupodavca.

Zakupnik snosi sve nužne troškove nastale upotrebom poslovnog prostora kao što su: troškovi redovitog održavanja poslovnog prostora i troškovi nastali vođenjem posla.

Članak 3.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na vrijeme od ______________ godina i to od ______________ do ______________. Ugovor prestaje istekom vremena na koji je sklopljen, a može se produžiti sklapanjem aneksa ovog ugovora.

Članak 4.

Ugovorne strane utvrđuju visinu zakupnine u polugodišnjem iznosu od ______________ kuna.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: