Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o korištenju školske sportske dvorane

15.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.10.1.23 Ugovor o korištenju školske sportske dvorane

Tomislava Furčić dipl.iur.

PREUZMITE

Škola ___________, adresa ______________________, OIB: _______________, zastupano po _______________ (dalje: Škola)

i

___________, adresa ______________________, OIB: _______________ (dalje: Korisnik)

zaključili su slijedeći

UGOVOR

o korištenju školske sportske dvorane

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je davanje na korištenje školske sportske dvorane u svrhu bavljenja tjelesnom i zdravstvenom kulturom, rekreacijom i sportovima koji su predviđeni u dvorani (dalje: sportsko-rekreacijske aktivnosti), te reguliranje međusobnih odnosa Škole i Korisnika, a sve sukladno Pravilniku o uvjetima korištenja školske sportske dvorane.

Članak 2.

Korisnik školske sportske dvorane se obvezuje za korištenje dvorane platiti iznos od ________, na temelju računa ispostavljenog od strane Škole i to u roku od _____ računajući od dana primitka računa za tekući mjesec.

Korisnik je dužan plaćanje izvršiti na račun Škole, IBAN _______________.

Rezervirani termin bit će naplaćen u cijelosti, ukoliko ga Korisnik ne odjavi najmanje _____ dana prije zakazanog termina.

Škola je ovlaštena raskinuti Ugovor u slučaju neplaćanja dva računa.

Članak 3.

Korisnik školske sportske dvorane prihvaća raspored korištenja dvorane, Pravilnik o uvjetima korištenja školske sportske dvorane, Kućni red Škole, te druge uvjete kojima se utvrđuju pravila ponašanja u dvorani.

Korisnik će osim školske sportske dvorane koristiti i pomoćne prostorije (WC, hodnik i svlačionice), te gimnastičke sprave.

Škola ne snosi odgovornost za ozljede nastale pri neovlaštenom, nedozvoljenom i nestručnom korištenju sprava i opreme instalirane u dvorani.

Potpisom ovog Ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat sa slijedećim odredbama:

  • - zbog jedinstvenog
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: