danas je 19.5.2024

Input:

Ugovor o radu člana menadžmenta društva

1.1.2022, Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

FUTUR d.d. iz _______________, ul. _______________, kbr. _______________, OIB: _______________, zastupano po predsjedniku uprave _______________, kao Društvo, (u daljnjem tekstu: Društvo),  s jedne strane,

Ante Antić iz _______________, ul. _______________, kbr. _______________, OIB: _______________, kao menadžer,
(u daljnjem tekstu: menadžer), s druge strane,

sklopili su u _______________ dana_______________ godine ovaj

 

UGOVOR O RADU ČLANA

 MENADŽMENTA DRUŠTVA

 

Članak 1.

Predmet ugovora

Utvrđuje se da je Ante Antić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: član managementa), odlukom glavnog direktora Društva od 10. travnja 2017.godine imenovan na radno mjesto – Rukovoditelj plasmana proizvoda – član managementa.

Članak 2.

Trajanje ugovora

Ovim ugovorom utvrđuju se obveze i ovlaštenja člana managementa Društva u razdoblju od 10. travnja 2014. godine i traju neodređeno vrijeme, odnosno do opoziva od strane glavnog direktora Društva ili do pismenog otkaza od strane člana managementa. Otkaz ovog Ugovora daje se u pisanom obliku. Otkazni rok traje 3 (tri) mjeseca. Za vrijeme trajanja otkaznog roka član managementa ima obvezu u cijelosti ispunjavati ovim Ugovorom i Zakonom preuzete obveze, a ima pravo na punu naknadu za svoj rad.

 

Članak 3.

Prava i obveze

Potpisom ovog Ugovora član menadžmenta preuzima obvezu ispunjenja dužnosti utvrđenih Statutom Društva, Poslovnikom o radu Ureda uprave Društva i drugim aktima društva.

Član managementa je obvezan sve radnje, koje poduzima u smislu odredaba prethodnog stavka ovog članka poduzimati u svrhu ostvarenja veće dobiti Društva i promicanja njegova ugleda. U cilju ispunjenja preuzetih obveza iz st.1 ovog članka član menagmenta će raditi u punom radnom vremenu u mjestu sjedišta društva, pa po potrebi i izvan sjedišta i redovnog radnog vremena ako poslovne aktivnosti Društva to zahtijevaju.

Članak 4.

Izvještavanje

Član managementa je obvezan izvještavati glavnog direktora o poslovanju dijela Društva najmanje četiri puta godišnje (kvartalni izvještaji, polugodišnji