danas je 19.5.2024

Input:

Ugovor o ustupanju radnika

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

SPORAZUM O USTUPANJU RADNIKA IZMEĐU AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I KORISNIKA

Agencija za posredovanje d.o.o., Zagreb, Ilica 1, OIB: 45612378902, koje zastupa gosp. Ivo Marković, direktor društva (dalje u tekstu: ”Agencija“);

i

Poslodavac d.o.o., Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901, koje zastupa gosp. Marko Ivanić, direktor društva (dalje u tekstu: ”Korisnik“);

dalje u tekstu skupno nazivani: “Ugovorne strane“,

sklopili su u Zagrebu dana 1. siječnja 2022. godine sljedeći:

Sporazum o ustupanju radnika broj 12/14

(dalje u tekstu: “Sporazum“)

 

Uvodna odredba

Ugovorne strane pri sklapanju ovog Sporazuma suglasno utvrđuju:

  • da je Agencija osnovana i ovlaštena obavljati poslove privremenog zapošljavanja temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. Tt-07/1234-2 od 17. lipnja 2007. godine i Prijave u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove rada od 8. srpnja 2007. godine, te da je upisana u evidenciju toga ministarstva pod brojem 13/07;
  • da je Korisnik osnovan i upisan u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-123/03 od 13. svibnja 2003. godine te da ima potrebu za privremenim zapošljavanjem radnika za obavljanje privremenih poslova iz svoje djelatnosti;
  • da nema zapreka propisanih odredbama Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17) za sklapanje ovog Sporazuma;
  • da su Opći uvjeti poslovanja Agencije za privremeno zapošljavanje koji prileže Sporazumu kao Prilog 1, sastavni dio ovog Sporazuma;
  • da su Ugovorne strane ovlaštene sklopiti ovaj Sporazum;
  • da se Zakonom o radu u smislu ovog Sporazuma smatra Zakon o radu objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 93/14, 127/17.

                

Predmet Sporazuma

Članak 1.

Predmet ovog Sporazuma je uređenje prava i obveza u svezi s ustupanjem radnika (dalje u tekstu: ustupljeni radnik) Korisniku kao poslodavcu za obavljanje privremenih poslova.

U svrhu iz stavka 1. ovog članka, Agencija ustupa Korisniku slijedeća 2 (dva) radnika koji su potrebni Korisniku, čije će mjesto rada biti u Zagrebu, Ilica 113:

Marko Priljević, br. osobne iskaznice: 12457822 (dalje u tekstu: radnik 1), koji će obavljati poslove unapređivača prodaje i koordinatora s djelatnicima distributera zaduženim za prodaju, u razdoblju od 1. lipnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Davor Krilić, br. osobne iskaznice: 235689212 (dalje u tekstu: radnik 2), koji će obavljati poslove unapređivača prodaje i